Naujienos

Puslapis 1 iš 54  > >>

16-08-26

Širvintų rajono vietos veiklos grupė 2016 m. rugpjūčio 16 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė, Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER”, paramos sutartį Nr.42VS-KV-15-1-06812. Parengta "Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija" įvertinta 97 balais, jai skirta iki 1 441 880 Eur, tai yra 100 proc. visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų, iš jų 1 153 504,00 Eur bus skirta vietos projektams finansuoti ir 288 376,00 Eur VVG administravimo išlaidoms padengti. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Numatomas projekto įgyvendinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

16-07-07

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

2016 m. liepos 7 d. 17.30 val.

Susirinkimo vieta - 420 kab. Vilniaus g.61-420 kab., Širvintos

DARBOTVARKĖ

1. Dėl  naujos 2015-2020 m. Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) vertinimo rezultatų.

2. Dėl Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo apsvarstymo.

3. Dėl pareigybių aprašymų apsvarstymo.

4. Dėl  dalyvavimo Tarptautinėje Vietos Bendruomenių  šventėje-mugėje šių metų rugsėjo 3d. Vilniuje, LITEXPO rūmuose.

5. Einamieji reikalai.

Širvintų r. VVG informacija

16-06-15

Š. m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė pasirašė potvarkį „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“ ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašų patvirtinimo. Širvintų r.  VVG projektui  "Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija " skirta paramos suma - 1 441 880 Eurų. Šios sumos 85 proc. sudaro EŽŪFKP lėšos bei 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, http://old.zum.lt/index.php?1506369759 .
Širvintų  rajono kaimiškųjų seniūnijų teritorijoje planuojama  sukurti 29  darbo vietos, strategijoje daug dėmesio skirta nevyriausybinių organizacijų  socialinio verslo kūrimui ir plėtrai; kaimo gyventojų  naujų, gyvybingų darbo vietų  kaimo vietovėse kūrimui; turizmą skatinančių veiklų, įskaitant edukacines programas organizavimui bei kulinarinio paveldo ir kultūrinių tradicijų puoselėjimui;  smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui; patrauklios aplinkos kūrimui.

Planuojami strategijos pristatymai visose rajono seniūnijose tikslu  supažindinti su strategijos priemonėmis, reikalavimais galimiems projektams  verslo kūrimui ir plėtojimui.

Visus, kurie domisi naujomis galimybėmis pasinaudoti ES LEADER programos galimybėmis, kviečiame kreiptis į Širvintų r. VVG administravimo vadovę Vitą  Janavičienę tel. 8 382 53334; 868458409 arba el. paštu sirvintuvvg@gmail.com.

 

16-05-20
Šių metų birželio 17-19 d. Karklėje, Klaipėdos r., įvyks tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Sąskrydyje dalyvaus Lietuvos savivaldybių kaimo bendruomenių atstovai.
Maloniai Jus kviečiame atvykti į Respublikinį Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį!
PROGRAMA
Birželio 17 d.
18.00-20.00   Kaimo bendruomenių sutikimas , įsikūrimas
20.00-00.00   Suvalkietiškas subatvakaris
Birželio 18d.
10.00-11.00   Visuotinė mankšta
11.00-12.00   Kaimo bendruomenių sutikimas, kiemelių įrengimas
12.00–12.30  Teatralizuotas sąskrydžio atidarymas, svečių sveikinimai
13.00–15.00   Pasivaikščiojimas po skėčių alėja, diskusijų kavinės,
amatininkų dirbtuvių bei bendruomenių kiemelių lankymas
15.00–17.00   Alternatyvios sportinės varžytuvės „ Drąsūs, stiprūs, gražūs“
18.00–19.00   Nugalėtojų apdovanojimai
19.00–20.00   Jaunimo „ deimančiukų“ koncertas
20.00–21.00   Bendruomenių norų išsipildymo akcija
21.00- 23.00   Lauko kino teatras. Filmų retrospektyvas atidaro "Valstybės kino
metraštis. Kaimo bendruomenės 2007“ ir kt. įdomybės
22.00- 00.00   Socialinis vakaras „ Laužo šviesa“
Birželio 19d
10.00-11.00  Visuotinė mankšta
11.00-12.00 Vėliavų nuleidimas, sąskrydžio uždarymas
Organizatorius “Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga”
16-03-15

Š. m. kovo 17 d. 17.30 val. šaukiamas Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta - Širvintų r. savivaldybės administracijos salė, 2 aukštas, Vilniaus g. 61, Širvintos.

Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Širvintų r. VVG įstatais.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Gautų prašymų nagrinėjimas.

2. Širvintų r. VVG valdybos veiklos ataskaita.

3. Finasinė ataskaita už 2015 metus.

4. Širvintų r. VVG  pirmininko veiklos ataskaita.

5. Del Širvinų r. VVG pirmininko  rinkimo, pasibaigus  trijų metų buvimo šiose pareigose laikotarpiui.

6. Einamieji reikalai.

 

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti visuotiniame  susirinkime deleguotus į  Širvintų VVG vietos valdžios, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, įstaigų atstovus, verslo atstovus. Jūsų visų dalyvavimas svarbus.

Prašytume patvirtinti apie Jūsų dalyvavimą susirinkime: tel.: (8  382) 53 334; (mob.): 8 684 58409,   el.p. sirvintuvvg@gmail.comvita.janaviciene@gmail.com